Zawieszone emerytury do zwrotu


 

ZAWIESZONE EMERYTURY DO ZWROTU

 

/jeżeli ZUS odmówił Państwu zapłaty zaległych emerutur zapraszamy do lektury artykułu dotyczącego odwołania od decyzji ZUS/


Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny stanął po stronie obywateli. Tym razem w wyroku z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie do sygnatury K 2/12 opublikowanym w dzienniku ustaw z dnia 22 listopada 2012 r. poz.1285 Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zapisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Trybunał uznał, że art.28 Ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (…) z dnia 16 grudnia 2010 wprowadzający art. 103a do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim znajduje on zastosowanie do osób które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r. bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.

 

Wyrok Trybunału możecie Państwo pobrać klikając w link: gofile.me/26l4g/UofjMfAx  /pobieranie pliku rozpocznie się w ciągu kilkunastu sekund/.

 

W dużym uproszczeniu wyrok Trybunału oznacza iż osoby którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesił prawo do emerytury z uwagi na brak rezygnacji z zatrudnienia, będą uprawnione przede wszystkim do:
- żądania wznowienia wypłaty emerytury
- żądania wypłaty zaległych emerytur tj. za okres od zawieszenia wypłaty emerytury

 

Wyrok co do zasady dotyczy jednak tylko tych ‘emerytów’ którzy wnioski o przyznanie świadczenia emerytalnego złożyli w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. tj. w okresie kiedy nie było ustawowego obowiązku zwalniania się z pracy. Dopiero po sporządzeniu i lekturze uzasadnienia orzeczenia Trybunału możliwym będzie jednak postawienie w tej mierze katygorycznego stwierdzenia. W mojej opinii do czasu sporządzenia uzasadnienia Orzczenia osoby ktore praw do emerytury nabyły przed 8 stycznia 2009 r. powinny próbować składać wnioski o wznowienie postępowania. 

 

Tryb osiągnięcia korzystnych decyzji tj. polegających na wypłacie zaległych świadczeń i wznowieniu wypłaty bieżących emerytur będzie różny w zależności od tego jak zachował się i postąpił „emeryt” z chwilą przywrócenia art.28 powołanej ustawy.

 

Jeżeli emeryt nie zrezygnował z zatrudnienia i nie kwestionował decyzji ZUS o zawieszeniu wypłaty emerytury koniecznym będzie złożenie do ZUS wniosku o wznowienie postępowania w trybie art. 145a kodeksu postępowania administracyjnego z wnioskiem o uchylenie decyzji w przedmiocie zawieszenia emerytury. Co istotne wniosek o wznowienie postępowania należy złożyć w ciągu jednego miesiąc od dnia wejścia w życie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zatem w przedmiotowej sprawie termin ten upłynie 22 grudnia 2012 r. Poszkodowani emeryci powinni się zatem pospieszyć ze złożeniem stosownego wniosku. Należy bowiem pamiętać iż w tego typu sytuacjach postępowanie wznawiane jest wyłącznie na wniosek strony i nie ma możliwości jego wznowienia z urzędu.

 

Jeżeli emeryt nie zrezygnował z zatrudnienia lecz kwestionował wypłacenie świadczenia na drodze sądowej i postępowanie to zakończyło się prawomocnym orzeczeniem to także konieczne będzie wznowienie postępowania jednak wniosek kierować należy do właściwego sądu. Termin na złożenie wniosku w takiej sytuacji wynosi 3 miesiące od chwili wejścia orzeczenia w życie. Termin ten upłynie zatem 22 lutego 2013 r.

 

W gorszej sytuacji znajdują się osoby które zrezygnowały z zatrudnienia chcąc zachować w ciągłości prawo do emerytury. Osoby te mogą potencjalnie dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania na zasadzie art. 417(1) kodeksu cywilnego. Problemem może okazać się jednak wyzkazanie wysokości poniesionej szkody. W tym wypadku nie obejdzie się też bez postępowania sądowego i konieczności poniesienia związanych z tym kosztów opłat sądowych. Bowiem nie należy się raczej spodziewać by Skarb Państwa dobrowolnie wypłacał kwoty odszkodowań.

 


Jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji w powyższym zakresie zapraszam do kontaktu mailowego na adres kancelaria@ppsc.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego www.ppsc.pl/contact/34/

 

 

Przykładowy wniosek o wznowienie postęowania wraz z wniosekiem o wznowienie wypłaty emerytury i wypłatę zaległych emerytur mozecie Państwo pobrać klikając w link: gofile.me/26l4g/8EcZzlkl  /pobieranie pliku rozpocznie się w ciągu kilkunastu sekund/. 

 

Wzór wniosku ma jedynie charakter przykładowy – należy pamiętać iż każda sprawa ma charakter indywidualny i w danych okolicznościach możewymagać odrębnego podejścia. W razie pytań zachęcam do skorzystania z formularza kontaktowego: www.ppsc.pl/contact/34/


22 listopada 2012 r. Kraków, Adwokat Piotr Proniewski

« wróć